Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki przyjęcia

Osoby zainteresowane (lub ich opiekunowie)  ubiegające się o umieszczenie w ŚDS na pobyt dzienny, składają wnioski do ośrodków pomocy społecznej, właściwych ze względu na miejsce swojego zamieszkania, dołączając:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych; 
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • orzeczenie o niepełnos0prawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile dana osoba takie posiada) 

(wzory druków znajdują się w zakładce DOKUMENTY)

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzję wydaje się na czas określony - nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to okres konieczny do dokonania wielowymiarowej diagnozy funkcjonalnej uczestnika przez zespół wspierająco – aktywizujący oraz oceny możliwości zaproponowania tej osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego, daną osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z kierownikiem domu, niezbędny do realizacji planu.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny